Misja i wizja przedszkola

Misja przedszkola

  • Respektowanie praw dziecka.
  • Wszechstronne wspomaganie rozwoju osobowości
   i edukacji dziecka w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach.
  • Indywidualizacja procesu opieki, wychowania, nauczania.
  • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
  • Wydobywanie potencjału twórczego każdego dziecka oraz kształtowanie postaw estetycznych.
  • Wpajanie pozytywnych wartości społecznych i moralnych.
  • Wspomaganie w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień.
  • Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
  • Rodzice współorganizatorami życia przedszkola. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach.

 

Misja będzie realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Wizja przedszkola

  • Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci.
  • To miejsce, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny.
  • Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi.
  • To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
  • Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia.
  • Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania
   i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
  • Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich zainteresowania i służyć osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
  • Programy realizowane w przedszkolu dostosowane będą do potrzeb i możliwości dzieci a działania edukacyjne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności.
  • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
  • Przedszkole uwzględni w swoich działaniach potrzeby środowiska.
  • Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
  • Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę przedszkola i konsekwentni w działaniu.
  • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
  • Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content