Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 im. „Czerwonego Kapturka” w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole2.radzymin.pl/

Data publikacji strony 2014-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2019-11-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
     

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Dobrzeniecka, e-mail: przedszkole2@radzymin.pl. Numer telefonu: 735 039 559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 2 im. „Czerwonego Kapturek” w Radzyminie  ma siedzibę przy ul. Wincentego Witosa 78. Budynek przedszkola  jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejście, przy których są podjazdy dla wózków. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci, personelu i petentów prowadzą: pierwsza i druga furtka, pełnowymiarowe chodniki  jeden o długości ok. 60 metrów wzdłuż ulicy Wincentego Witosa pomiędzy ogrodzeniem i budynkiem przedszkola i drugi o długości ok. 20 metrów biegnący ukośnie między ul. Wincentego Witosa a głównym wejściem do przedszkola. Następnie trzeba pokonać jeden  stopień schodów lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych, pierwsze drzwi wejściowe i drugie drzwi. Dzwonek, domofon do sekretariatu oraz videofony  do poszczególnych  sal zajęć znajdują się po prawej stronie na wysokości ok. 100 cm. Szatnie, sale dziecięce, gabinety specjalistyczne, gabinety administracji oraz toalety  znajdują się na jednym poziomie. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.  Przed terenem przedszkola, wzdłuż ulicy Wincentego Witosa znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z wydzielonymi i oznaczonymi  miejsca dla osób niepełnosprawnych, tuż przy pierwszej furtce wejściowej i krótszym chodniku.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content