Informacje dla rodziców

Reguły dla rodziców w przedszkolu nr 2 w radzyminie

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
  Uzasadnienie: Chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
 2. Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.
  Uzasadnienie: Zależy nam, by informacja, jaką Państwo otrzymacie, była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca obraz dziecka.
 3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
  Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, by dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Dziecko może być odebrane z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionego upoważnienia poświadczonego podpisami obojga rodziców lub opiekunów, chyba że istnieje orzeczenie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców bądź akt zgonu.
  Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa. Orzeczenie sądowe lub akt zgonu jest dla nas istotnym dokumentem.
 5. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem, musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
  Uzasadnienie: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką. Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.
 6. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
  Uzasadnienie: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
 7. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
  Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
 8. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także choroba. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko
  z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
  Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
 9. Dzieci z grup Maluchów(3-4latki) i Starszaków(5-6latki) powinny być przyprowadzane do godziny 8.30. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy do godziny 8.30. Spóźnienie nie może przekroczyć godziny 9.30.
  Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) i dyrektora przedszkola. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel kontaktuje się z innymi, upoważnionymi przez rodziców osobami i informuje ich o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci nie były narażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.
 11. Po odebraniu przez rodziców dzieci, nie przychodzimy do ogródka przedszkolnego.
  Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo dzieci i zabawę zgodną z przyjętymi w przedszkolu zasadami.
 12. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków.
  W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
  Uzasadnienie: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.
 13. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
  Uzasadnienie: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
 14. Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
  Uzasadnienie: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategoryczny zakaz kontaktu ze zwierzętami.

Czego oczekujemy od rodziców powierzonych nam dzieci?

Dzieci w domu nie powinny:

  • oglądać programów i filmów dla dorosłych,
  • słuchać i używać wulgarnych słów,
  • być świadkami nieporozumień między dorosłymi,
  • być karane fizycznie.

Dzieci w domu powinny mieć:

  • ustalony rytm dnia (m.in. porę wstawania i kładzenia się spać),
  • ustalone obowiązki (np.: wynoszenie śmieci, podlewanie kwiatów),
  • zapewniony czas na zabawę z opiekunami (minimum godzinę dziennie, w tym czytanie przed snem),
  • ustalone reguły postępowania i związane z tym nagrody i kary,
  • wybierane audycje telewizyjne, a czas oglądania nie powinien przekraczać 2 godzin dziennie,
  • wpajany szacunek do innych ludzi,
  • wpajane zasady grzecznego zachowania.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

– dokument do pobrania

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content