Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 9

Grupa IX  

"Misie"

Wychowawcy: 
 
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl

Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

 

Tematy kompleksowe:

  1. Dzień Dziecka.
  2. Wakacje tuż-tuż…
  3. Kolory lata.
  4. Do widzenia, przedszkole.

 

Językowo-literacka i słuchowa:   

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

Wypowiada się na interesujący je temat.

Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji.

Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.         

Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

W sposób kulturalny wyraża własne opinie.

Różnicuje pojęcia: prawa dziecka, bezpieczne zabawy; dobre rady, przestrogi.

W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.

Czyta globalnie wyraz hamak.

 Rozpoznaje i wymawia głoskę h.

Układa zdania na określony temat.

Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.

Wyodrębnia słowa w zdaniu.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej.        

Wyróżnia głoski w nagłosie i w wygłosie.    

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów.

Wskazuje słowa rymujące się.

Czyta globalnie wyrazy poznane w trakcie całego roku.

Czyta krótki tekst wyrazowo-obrazkowy.

Rozpoznaje głoski poznane w trakcie całego roku.

 

Społeczno- przyrodnicza:              

W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych. 

Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.                   

Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.     

Przestrzega zasad podczas gier planszowych.            

Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w kodeksie przedszkolnym.

Samodzielnie się ubiera i rozbiera.

Jest samodzielne w łazience.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

Wie, jakie prawa mają dzieci na świecie.

Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.

Zna i rozpoznaje dzieci z różnych stron świata.

Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja.

Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

Dokonuje porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazuje podobieństwa i różnice.

Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa, jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad.

Rozpoznaje zjawiska atmosferyczna charakterystyczne dla danej pory roku i podaje ich nazwy.

Określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody; nie naraża się na niebezpieczeństwo, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie wbiega do zimnej wody w czasie upału.

Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i podaje ich nazwy.

Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste dania, przestrzega zasad higieny.

 

Matematyczna:

Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów.

Wskazuje swoją lewą rękę i oznacza ją za pomocą frotki.

Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu.

Dobrze orientuje się na kartce papieru.

Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni: obok, za, przed, nad, pod, z lewej strony, z prawej strony.

Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9 z uwzględnieniem kierunku liczenia.

Manipuluje przedmiotami podczas dodawania i odejmowania

Układa gry-ściganki.

Gra w różne gry planszowe z wykorzystaniem dwóch kostek do gry.

Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.

Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.    

Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy, największy.

Dokonuje pomiaru długości za pomocą dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk).

Kontynuuje rozpoczęty rytm dwuelementowy, trzyelementowy, czteroelementowy.

Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.

Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

Podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią.

Podejmuje próby układania zadań z treścią.

Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.            

 

Plastyczno-techniczna  i grafomotoryczna:            

Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

Rysuje i maluje na dowolny temat.

Komponuje postać według wzoru.

Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.

Swobodnie posługuje się kredkami; nożyczkami.     

Koloruje rysunki konturowe.          

Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

Kreśli linie pionowe, poziome, ukośne i pętelki na ograniczonej powierzchni.

Tworzy pracę plastyczną w małym zespole – komponuje z przygotowanych elementów.

Kreśli według wzoru linie i ornamenty na tabliczce suchościeralnej.

 

Muzyczna:          

Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.

Samodzielnie komponuje muzykę.

Zapisuje muzykę w postaci różnych symboli.

Odtwarza rytm podany przez N.

 

Ruchowo-zdrowotna:      

Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 

Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.

Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.

Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.

Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych.

Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie.

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.