Witajcie w grupie V - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Tak – Ogonowska

mgr Emilia Tyska

Aktualności z życia grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

 • Językowo-literacka i słuchowa

  Dziecko:

  Wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach.

  Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

  Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń N.

  Uczestniczy w zabawach parateatralnych, wciela się w różne wskazane przez nauczyciela postacie z opowiadania.

  Zadaje pytania w sposób zrozumiały.

   

  Społeczno–przyrodnicza

  Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.

  Uczestniczy w zabawach badawczych.

  Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym.

  Poznaje i nazywa wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów, zjawiska atmosferyczne.

  Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok.

  Rozpoznaje, wyróżnia i nazywa znane przedmioty, osoby, zwierzęta i ich czynności na obrazku w krótkim czasie.

  Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

  Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

   

  Matematyczna

  Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów i kierunki w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych.

  Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt lub kolor.

  Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych.

   

  Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

  Konstruuje różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu.

  Porównuje różnorodne materiały gromadzone w Magicznym pudełku.

  Porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z 2 obrazków.

  Wskazuje 3 elementy różniące dwa obrazki.

  Składa obrazek złożony z 3 części w pionie.

  Posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów.

  Rysuje i maluje na dowolny temat.

   

  Muzyczna

  Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

  Zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią.

  Wykonuje podskoki z nogi na nogę.

  Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

   

  Ruchowo-zdrowotna

  Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

  Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność),umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

  Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.

  Bawi się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny.

  Ubiera się zgodnie z porą roku, dobiera ubrania adekwatnie do pogody

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content