Witajcie w grupie IX - Myszki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

Małgorzata Getka

mgr Michalina Gmurczyk

Nauczyciel wspomagający:
mgr Patrycja Piecychna

Miesięczny plan pracy – styczeń

Tematy kompleksowe:


 1. Młodsi i starsi
 2. Sport to zdrowie
 3. Dbam o zdrowie

Cele ogólne:


 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę¬powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san¬ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me¬lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Temat: „Młodsi i starsi”


 • poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań;
 • rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy;
 • budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych;

Poznanie liter b, B;

 • kształtowanie dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 • rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, stosowanie pojęcia: tyle samo,;
 • rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy;
  – doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4- miarowego;
 • kształtowanie rodzinnych więzi, umiejętności opowiadania na konkretny temat;
 • doskonalenie konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi i cierpliwego oczekiwania na możliwość zabrania głosu;
 • uczenie się sposobu wyrażania uczuć, okazywania szacunku osobom starszym;

Temat: „ Sport to zdrowie”


 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat;
 • rozumienie pojęcia uczciwość;
 • zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć monety, bilon;
 • poznanie liter N, n;
 • czerpanie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów;
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych;
 • czytanie globalne wyrazów: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon;
 • podanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy;
 • czytanie globalne wyrazów: narty, sanki, łyżwy, oraz zdania: „To sporty zimowe”;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech;
 • zapoznanie z piosenką „Sypie śnieżek”, rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych;
 • rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci;
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki;
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego wyrazów: podium, zawodnik, kibic, medal;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiągnięcie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

Temat: „Dbam o zdrowie”


 • poznanie zasad zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem,
 • poszerzanie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie;
 • poznanie liter s, S;
 • kształtowanie dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;
 • wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczanie;
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
 • dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej;
 • poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania melodii kroku walczyka i walca;
 • rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na bum-bum rurkach;
 • poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia;
 • rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej oraz ograniczenia cukrów, zachęcanie do spożywani warzyw;
 • rozwijanie samodzielności podczas komponowania zdrowej kanapki, umiejętności posługiwania się sztućcami.

W żłobie leży

Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Ach ubogi żłobie

1. Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

2. Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

3. Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

4. Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

Cicha noc

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win

Aktualności z życia grupy

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content